Sản phẩm nổi bật

300,000₫

Field center Red-Eyes Black Dragon

by Phát K

Còn hàng: 1

Tất cả sản phẩm

30,000₫

[ JK ] Majespecter Unicorn - Kirin - DOCS-JP029 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JK ] Melffys of the Forest - ROTD-JP044 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

60,000₫

[ JP ] Abyss Dweller - RC03-JP024 - Secret Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

30,000₫

[ JK ] Drill Driver Vespenato - ROTD-JP047 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 2

50,000₫

[ JP ] Cyber Dragon Infinity - RC03-JP025 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1
[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%) 49%
[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%)

180,000₫

350,000₫

[ JP ] Cyber Dragon Infinity - CROS-JP090 - Ultra rare (Played, 80%)

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

40,000₫

[ JP ] True King of All Calamities - RC03-JP026 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 3

135,000₫

[ JK ] Galaxy-Eyes Cipher Ex Dragon - SLT1-JP020 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

50,000₫

[ JP ] Sky Striker Ace - Kagari - RC03-JP028 - Ultra Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 3

30,000₫

[ JK ] Knightmare Mermaid - FLOD-JP043 - Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1

60,000₫

[ JP ] Harpie Conductor - LVP2-JP006 - Super Rare

by Nguyễn Đức Thuận

Còn hàng: 1